محصولات جدید
  • محصولات جدید

سرویس 26 پارچه لیلیان قالب Diwali

1,580,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح لیلیان انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

سرویس 26 پارچه مرینوس قالب Diwali

1,580,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح مرینوس انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

سرویس 26 پارچه رادیکال قالب Diwali

1,580,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح رادیکال انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

سرویس 26 پارچه سفید لب طلا قالب Bone

1,635,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Bone طرح سفید لب طلا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 260 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 225 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 195 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر
  • توصیه می شود این محصول را در ماشین ظرف شویی و مایکروویو قرار ندهید.

سرویس 26 پارچه سفید قالب Bone

1,255,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Bone سفید ساده 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 260 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 225 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 195 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

بشقاب رژیمی قالب Diwali

130,000 تومان
بشقاب رژیمی قالب دیوالی همراه با دفترچه راهنما قطر بشقاب 250 میلیمتر

سرویس 26 پارچه سفید لب طلا قالب Harena

1,635,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Harena طرح سفید لب طلا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 255 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 217 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 140 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 250 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر
  • توصیه می شود این محصول را در ماشین ظرف شویی و مایکروویو قرار ندهید.

سرویس 26 پارچه سفید قالب Harena

1,255,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Harena سفید انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 255 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 217 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 140 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 250 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

سرویس 26 پارچه آرتین قالب Diwali

1,310,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح آرتین انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت 6 عدد بشقاب گود 6 عدد پیش دستی 6 عدد کاسه ماست خوری 1 عدد کاسه سالاد خوری 1 عدد دیس

سرویس 26 پارچه مهسان قالب Diwali

1,310,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح مهسان انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

سرویس 26 پارچه شایلین قالب Diwali

1,310,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح شایلین انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت 6 عدد بشقاب گود 6 عدد پیش دستی 6 عدد کاسه ماست خوری 1 عدد کاسه سالاد خوری 1 عدد دیس

سرویس 26 پارچه سارا قالب Diwali

1,310,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح سارا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت 6 عدد بشقاب گود 6 عدد پیش دستی 6 عدد کاسه ماست خوری 1 عدد کاسه سالاد خوری 1 عدد دیس

سرویس 28 پارچه ماربل قالب Diwali

1,680,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح ماربل انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب گود قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه سالاد 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه ماست

سرویس 28 پارچه ساینا قالب Diwali

1,400,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح ساینا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه سالاد 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه ماست

سرویس 28 پارچه سفید لب طلا قالب Diwali

1,680,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح سفید لب طلا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه سالاد 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه ماست
  • توصیه می شود این محصول را در ماشین ظرف شویی و مایکروویو قرار ندهید.

سرویس 28 پارچه تمپرشادو قالب Diwali

1,400,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب دایره طرح تمپرشادو انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه سالاد 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه ماست
Harena
سرویس های 26 پارچه قالب Harena
  • سرویس های 26 پارچه قالب Harena

سرویس 26 پارچه سفید قالب Harena

1,255,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Harena سفید انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 255 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 217 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 140 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 250 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر

سرویس 26 پارچه سفید لب طلا قالب Harena

1,635,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Harena طرح سفید لب طلا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 255 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 217 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 140 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 250 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر
  • توصیه می شود این محصول را در ماشین ظرف شویی و مایکروویو قرار ندهید.
Square
سرویس های 26 پارچه قالب Square
  • سرویس های 26 پارچه قالب Square

مشخصات محصول

3

طراحی زیبا

طراحی فوق العاده و ماندگار

3

مزیت

ظرافت در عین استحکام

3

همه چیز باهم

پکیج ظروف سرو غذا

3

تنوع

طرح و گل با رنگ های متنوع

1

قیمت مناسب

پشتیبان مصرف کنندگان

1

کیفیت

تحت لیسانس Luminarc فرانسه

سرویس سفید ساده قالب Diwali

1,200,000 تومان1,285,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب Diwali سفید ساده 6 عدد بشقاب پلوخوری قطر 250 میلیمتر 6 عدد بشقاب خورش خوری قطر 210 میلیمتر 6 عدد پیش دستی قطر 190 میلیمتر 6 عدد کاسه ماست خوری قطر 120 میلیمتر 1 عدد کاسه سالاد قطر 230 میلیمتر 1 عدد دیس گرد قطر 320 میلیمتر 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه سالاد 1 عدد درب یخچالی مخصوص کاسه ماست